Terms & Conditions

Terms & Conditions | Studio Selé B.V.

Last update: December, 2023

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Selé worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Studio Selé;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Studio Selé in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Studio Selé en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Modelformulier voor herroeping: het in deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping waarvan de tekst gekopieerd is onder ‘Herroeping’;
11. Studio Selé: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Studio Selé gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Studio Selé
Naam: Studio Selé B.V.
KvK-nummer: 84724501
Btw-nummer: NL863333849B01
Vestigingsadres: Herengracht 340-O, 1016 CG, Amsterdam
E-mailadres: support@studiosele.com

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Selé en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Studio Selé en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Studio Selé voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Studio Selé zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Studio Selé gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Studio Selé niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studio Selé onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Studio Selé is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Studio Selé passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Studio Selé daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Studio Selé kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Studio Selé op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Studio Selé zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a) het bezoekadres van de vestiging van Studio Selé waar de consument met klachten terecht kan; b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Studio Selé mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Studio Selé hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Studio Selé. Het enkel terugzenden van het product zonder verklaring of toelichting dat de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht is onvoldoende.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Studio Selé. Dit hoeft niet als Studio Selé heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Studio Selé verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Studio Selé bij herroeping
1. Als Studio Selé de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Studio Selé vergoedt alle betalingen van de consument, excl. transportkosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Studio Selé aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Studio Selé gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Studio Selé kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Studio Selé dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Studio Selé geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b) de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Studio Selé de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Concept tekst formulier voor herroeping
(gebruik onderstaande tekst wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)
a. Aan: [ Studio Selé B.V.] [ adres Studio Selé] [ e-mailadres van Studio Selé]
b. Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Studio Selé producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Studio Selé geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Studio Selé dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - De garantie
1. Studio Selé hanteert de volgende garantietermijnen, welke niet de wettelijke rechten en vorderingen van de consument beperkt. De consument wordt aangeraden de FAQ te raadplegen ten aanzien van voorschriften van zorg en onderhoud van het product ter voorkoming van schade.
2. Garantie op matrassen: 7 jaar na factuurdatum op de vervormingsweerstand en de bestendigheid van de kernmaterialen van het matras.
3. Garantie op bedframes en andere houten producten: 2 jaar garantie, met uitzondering van: (i) schade door onzorgvuldige omgang; (ii) schade door reparatie uitgevoerd door consument; (iii) schade door montage door de consument; (iiii) verkleuring van hout, kleine scheurtjes of vervorming en andere veranderingen inherent aan het natuurlijke materiaal.
4. De consument is zich ervan bewust en accepteert dat, in verband met het gebruik van natuurlijke materialen en handafwerking, de kleur van het materiaal kan afwijken van een sample, stofstaal en afbeeldingen van Studio Selé en dat oneffenheden kunnen voorkomen.
5. De consument is zich ervan bewust en accepteert dat natuurlijke materialen reageren o.a. op temperatuur- en vochtfluctuaties en kunnen uitzetten, krimpen, scheuren en kromtrekken en dat Studio Selé daar geen invloed op heeft.

Artikel 13 Omruilgarantie
Voor matrassen geldt een eenmalige omruilgarantie gedurende een periode van 90 dagen na aflevering. De omruilgarantie houdt in dat de consument het recht heeft het aangekochte matras om te ruilen voor een eenzelfde type matras van een andere hardheid. De omruilgarantie is beperkt tot uit één omwisseling per gekochte matras. De bijkomende transportkosten worden in rekening gebracht bij de consument.

Artikel 14 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Studio Selé staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Studio Selé er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Studio Selé, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Studio Selé kan doen gelden indien Studio Selé is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Studio Selé, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 15 - Levering en uitvoering
1. Studio Selé zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Studio Selé kenbaar heeft gemaakt. De consument zorgt ervoor dat de plaats van levering inclusief afmetingen van doorgangen geschikt is voor levering van het product.
3. Indien een product naar inzicht van de vervoerder niet binnen geleverd kan worden zonder onaanvaardbaar risico op schade, en indien andere transportmiddelen (zoals een takel of verhuislift) moeten worden ingezet, dan zijn de kosten van vertraging, middelen en het risico voor rekening van de consument.
4. Studio Selé zal, met inachtneming van het gedane aanbod, geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen of sprake is van overmacht. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5. Van overmacht is sprake indien levering voor Studio Selé onmogelijk is, bijvoorbeeld indien de toeleverancier, fabrikant of importeur van Studio Selé niet op tijd levert of in geval van vertraging vanwege een epidemie.
6. Na ontbinding conform het vorige lid zal Studio Selé het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Studio Selé tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Studio Selé bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten worden pas eigendom van de consument, zodra hij aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de betreffende overeenkomst(en), inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen is Studio Selé op ieder moment gerechtigd de producten terug te nemen.

Artikel 17 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studio Selé te melden.
3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Studio Selé is gewezen op de te late betaling en Studio Selé de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Studio Selé gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Studio Selé kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 18 - Klachtenregeling
1. Studio Selé beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Lees hierover meer in de FAQ.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studio Selé.
3. Bij Studio Selé ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studio Selé binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient Studio Selé in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 19 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Studio Selé en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

Artikel 20 - Verwerking persoonsgegevens
1. Wanneer de consument met Studio Selé contracteert, contactgegevens beschikbaar maakt, of anderszins informatie deelt met of inzichtelijk maakt voor Studio Selé, kan het zo zijn dat Studio Selé van de consument persoonsgegevens verwerkt. Studio Selé doet dit in overeenstemming met de wet. Meer informatie over dit onderwerp vind je in onze privacy & cookie beleid.
2. Op de consument rust de verplichting om ervoor te zorgen dat de hem betreffende, aan Studio Selé verstrekte persoonsgegevens juist, accuraat en up-to-date zijn.